HARMONOGRAMY:

Harmonogram – SZKOLENIE opiekunka dziecięcawww

Harmonogram IPD 20.08www

Harmonogram Jobcoaching13.08www

Harmonoram IPD sierpieńwww

 

Informacje o projekcie:
Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Na ścieżce kariery” nr POWR.01.02.01-04.0109/19 realizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość Projektu: 1 023 696,45 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 862 771,36 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.

Główne zadania Projektu?
» Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/ aktualizacją IPD
» Zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób
» Realizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu
» Realizacja szkoleń zawodowych
» Realizacja staży zawodowych oraz indywidualne pośrednictwo pracy

Planowane efekty
Wskaźniki rezultatu:
» Liczba osób poniżej 30-tego roku życia, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min.20 os.
» Liczba osób poniżej 30-tego roku życia, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu- min.31 os.
» Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie minimum 42% (dla osób w najtrudniejszej sytuacji) oraz minimum 57% dla pozostałych uczestników.

Cel główny projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.08.2021 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat, w 100% biernych zawodowo, [w tym min. 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach, min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami oraz min. 12 (7K/5M) osób nieuczestniczących w kształceniu/ szkoleniu] zamieszkujących w rozum. Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, z czego min. 18 [10K/8M] osób na terenie miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1 POWER

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?
» Identyfikację potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (60os.),
» podpisanie umowy uczestnictwa (60os.),
» indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu (60os.),
» szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (60os.),
» staże zawodowe (54os.),
» pośrednictwo pracy (60os.).

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby młode w wieku 18-29 lat zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie (osoby fizyczne posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wg KC) w tym:
» 60 os. biernych zawodowo,
» min. 30 os. o niskich kwalifikacjach,
» min. 12 os. nie uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu
» min. 6 os. z niepełnosprawnościami,
» min. 18 osób zamieszkujących na terenie miast średnich, w tym miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub listownie – ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
kom: +48 883-289-000
e-mail: k.rzeszut@romaniszyn.com.pl

Zapytanie ofertowe:

Rozeznanie rynku – opiekunka dziecięca

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

oświadczenie kryteria formalne

oświadczenie kryteria dodatkowe