OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „MAGAZYNIER”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „MAGAZYNIER” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „MAGAZYNIER” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego opracowania).

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

 • Magazynier. Definicja i opis stanowiska.
 • Funkcje i zakres obowiązków oraz odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych
 • Zagrożenia na stanowisku magazyniera.
 • Magazyn. Rodzaje, przeznaczenie i zadania magazynów.
 • Zagospodarowanie powierzchni magazynu i technologia magazynowania.
 • Wyposażenie magazynów (charakterystyka i podział wyposażenia magazynów, magazynowe środki transportowe, pomocnicze urządzenia magazynowe).
 • Magazynowanie i zapas.
 • Technologia magazynowania (technologia prac w magazynach systemem ręcznym, przepisy i normy określające warunki pracy ręcznej w magazynie, technologia prac magazynowych o zmechanizowanym systemie pracy). 5
 • Sposoby rozmieszczania towarów w magazynie, zasady właściwego przechowywania i zabezpieczenia towarów.
 • Techniki i technologie przechowywania zapasów magazynowych
 • Procesy magazynowe: przyjęcie towarów do magazynu, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, wydawanie towarów z magazynu.
 • Prowadzenie dokumentacji w tym obieg dokumentów i towarów.

Certyfikat oraz Suplement do walidacji „MAGAZYNIER” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w zawodzie magazyniera.

Miejsce pracy magazyniera to przede wszystkim pomieszczenia magazynowe, do których można zaliczyć magazyny, składy, wypożyczalnie, hurtownie.