HARMONOGRAMY:

1. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 1

2. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 2

3. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 3

4. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 4

5. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 5

6. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 6

7. HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA nr 7

PROJEKT

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” Sp. z o.o. z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A w partnerstwie z CARGA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek aktywność” nr RPLB.07.03.00-08-0030/22, realizowanym na obszarze województwa lubuskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020, Oś priorytetowa Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 518 933,10 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 441 093,13 zł
Okres realizacji Projektu: od 2023-03-01 do 2023-09-30
Ilość miejsc ograniczona do 30 (20K/10M)
Udział projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Projekt pt. „Kierunek aktywność” nr RPLB.07.03.00-08-0030/22 ma na CELU przywróconą zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 30 osób (min. 20K, min. 5ON) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego, w okresie 01.03-30.09.2023 r. poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty/produkty:
• uzyskania kwalifikacji/kompetencji przez min.24 osoby
• poszukiwania pracy przez 24 osoby,
• podjęcia pracy przez min. 6osób
• osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poz. 25% (12% dla ON)
• osiągnięcia wskaźnika efektywności społecznej na poz. 34% (34% dla ON)


DLA KOGO

Grupa docelowa Projektu to 30 (20K/10M) osób pełnoletnich, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa lubuskiego (wyłącznie osoby z terenów wiejskich). Min.15% UP stanowią osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zapewniamy m.in: profesjonalną kadrę trenerską, zwrot kosztów za dojazdu (poza komunikacją miejską – z wyłączeniem ON), zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną, ubezpieczenie NNW od pierwszego do ostatniego dnia udziału w projekcie, składki ZUS, badania lekarskie (staż), catering – w trakcie szkolenia, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

• Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Treningi kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego
• Treningi kompetencji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową
• Szkolenie zawodowe
• Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy wraz z treningami pracy dla osób niepełnosprawnych
• Staże zawodowe

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Kierunek aktywność” nr RPLB.07.03.00-08-0030/22. Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu w Gorzowie Wielkopolskim 66-400, ul. Pionierów 3-5, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 142 888 oraz adresem e-mail: m.zubrynowicz@romaniszyn.com.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie oraz o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-promocyjne Projektu „Kierunek aktywność” w dniach:
– 26 kwietnia 2023 godz. 10:00
– 28 kwietnia 2023 godz. 10:00
– 8 maja 2023 godz. 10:00
Spotkania na ul. Pionierów 3-5, Gorzów Wielkopolski.

 


DO POBRANIA

1 FORMULARZ REKRUTACYJNY – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

2. Analiza potrzeb udziału w projekcie – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

3. OŚWIADCZENIE Status rynek pracy – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

4. Oświadczenie MOPS – Kierunek Aktywność

5. Oświadczenie POPŻ – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

6. Oświadczenie ubóstwo – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

7. Oświadczenie o WW – – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

8. OŚWIADCZENIE rejestracja PUP – KIERUNEK AKTYWNOŚĆ

Regulamin rekrutacji Kierunek Aktywność

Lista rankingowa nr 1

Lista rankingowa nr 2

Lista rankingowa nr 3