AKTUALNOŚCI:

HARMONOGRAMY:

11.09.2019_Harmonogram_GPZ_gr. 2

CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SP. Z O.O.
w partnerstwie z SMART BISUNESS EWA ŚLAGA
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„WYBIERZ LEPSZE JUTRO!”
RPDS.08.02.00-02-0024/18
realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.Oś priorytetowa 8: Rynek pracy Działanie 8.2.Wsparcie osób poszukujących pracy.
Całkowita wartość projektu: 1 028 810,25 zł


Okres realizacji Projektu: od 01.04.2019r. do 31.08.2020r.


Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób w wieku od 30 r.ż., stanowiących grupę docelową zadania 60 x (34K/26M), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, na terenie objętym programem rewitalizacji, pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym:
• kobiety (min. 34)
• osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 7K/5M)
• osoby niepełnosprawne (min. 3K/3M)
• osoby długotrwale bezrobotne (min.7K/7M)
• osoby o niskich kwalifikacjach (min.17K/13M)
• osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie objętym programem rewitalizacji
• osoby będące byłymi uczestnikami projektu CT9

Uczestnikom oferujemy:
• Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.
• Grupowe poradnictwo zawodowe.
• Wysokiej jakości szkolenia wraz z gwarantowanym stypendium 6,78 zł brutto/godzinę.
• Certyfikowane egzaminy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.
• 4 miesięczne staże zawodowe wraz z gwarantowanym stypendium 1017,40 zł brutto/m-c.

Zakładane rezultaty:
• min 24 Uczestników (14K/10M) podejmie zatrudnienie lub założy własną działalność gospodarczą,
• min.30 Uczestników (17K/13M) – uzyska nowe kwalifikacje,
• efektywność zatrudnieniowa osiągnie min.42% wśród Uczestników obejmując osoby w najtrudniejszej sytuacji, w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziom ISCED3.

Zgłoszenia do projektu:
Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Realizatora Projektu mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. pl. Solidarności 1/3/5/ piętro III pok. 320w godz.: 10:00 – 16:00 Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu www.romaniszyn.com.pl

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Dokumenty do pobrania: