PROJEKT

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą 64-920 Piła, ul. Różana Droga 1A zaprasza do udziału w projekcie „Znajdź swoje miejsce na szczycie wiedzy” nr FEWM.06.05-IZ.00-0089/23, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Oś priorytetowa 06.00 – Edukacja i kompetencje EFS+, Działanie 06.05 – Edukacja przez całe życie.

Całkowita wartość Projektu: 874 176,75 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 743 050,23 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.01.2024 do 30.04.2025

Ilość miejsc ograniczona do 108 osób


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY


CEL

Głównym celem projektu pod nazwą „Znajdź swoje miejsce na szczycie wiedzy” nr FEWM.06.05-IZ.00-0089/23 jest nabycie umiejętności podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji, odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie przez minimum 87 [51Kobiet/36Mężczyzn] ze 108 [64Kobiet/44Mężczyzn] osób powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom Polskich Ram Klasyfikacji, chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/pracujących/zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim, w jednym z powiatów: ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, piski, w tym na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Minimum 50 procent Uczestników/czek Projektu to jest 54 [32Kobiety/22Mężczyzn] osoby będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia i/lub z niepełnosprawnościami/z powiatów pogranicza to jest gołdapskiego i węgorzewskiego, poprzez realizację dla każdego Uczestnika/czki Projektu trzystopniowej ścieżki wsparcia – ocena umiejętności, wsparcie edukacyjne, walidacja w okresie od 01.01.2024 do 30.04.2025.


EFEKTY

Projekt przyniesie następujące rezultaty, które będą mierzone do 4 tygodni po opuszczeniu programu przez Uczestnika/Uczestniczkę:

  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 87 Uczestników/czek projektu
  • uzyskanie zielonych kwalifikacji przez min. 76 Uczestników/czek projektu
  • uzyskanie kwalifikacji cyfrowych przez min. 76 Uczestników/czek projektu

DLA KOGO

Grupa docelowa projektu to 108 [64Kobiety/44Mężczyzn] osób powyżej 25 roku życia o niskich umiejętnościach podstawowych (poziom nie wyższy niż 3 poziom Polskich Ram Klasyfikacji), chcących z własnej inicjatywy podnieść/uzupełnić umiejętności i kompetencje, uczących się/ pracujących/ zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo warmińsko-mazurskie, w jednym z powiatów: ełcki, olecki, gołdapski, węgorzewski, giżycki, piski, w tym na terenach Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, z czego minimum 50 procent Uczestników/czek Projektu to jest 54 [32Kobiet/22Mężczyzn] osoby będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia i/lub z niepełnosprawnościami z powiatów pogranicza: gołdapskiego i węgorzewskiego.


Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • Diagnoza kompetencji Uczestnika Projektu,
  • Zajęcia dla osób dorosłych: szkolenie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych,
  • Walidacja kompetencji cyfrowych,
  • Zajęcia dla osób dorosłych: warsztaty w zakresie rozwinięcia umiejętności podstawowych w ramach tematów dot. postaw proekologicznych oraz warsztaty kompetencji społecznych,
  • Walidacja umiejętności podstawowych w ramach tematów dot. postaw proekologicznych oraz kompetencji społecznych,
  • Wsparcie postępów osób uczących się na wszystkich etapach procesu poprawy umiejętności (doradztwo).

AKTUALNOŚCI

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Znajdź swoje miejsce na szczycie wiedzy” nr FEWM.06.05-IZ.00-0089/23

Wszystkich chętnych i zainteresowanych udziałem w Projekcie, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu oraz do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać z naszej strony internetowej lub w Biurze Projektu: ul. Gdańska 24/A, 19-300 Ełk, dodatkowe informacje udzielane są pod telefonem 575 692 016 oraz adresem e-mail: projekty.szkolenia@romaniszyn.com.pl

Ilość miejsc jest ograniczona.

DO POBRANIA

Biuro projektu – Gdańska, EŁK – dostępność

FORMULARZ REKRUTACYJNY – Znajdź swoje miejsce na szczycie wiedzy

PLAKAT INFORMACYJNY Znajdź swoje miejsce na szczycie wiedzy

Polskie Ramy Kwalifikacji dla UP ankieta samooceny

Zasady równościowe

REGULAMIN REKRUTACJI Znajdź swoje miejsce na szczycie wiedzy