HARMONOGRAMY:

Harmonogram niemiecki 1 Romaniszyn

 

Informacje o projekcie:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” nr: RPZP.08.10.00-32-K008/19 realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja. Działanie 8.10. Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.

Całkowita wartość projektu: 10 549 021,16 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 8 966 667,98 zł

Okres realizacji Projektu: od 02.01.2020r. do 31.12.2022r.

Główne zadania projektu:

  1. Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego zgodne z ESOKJ zakończone formalnym wynikiem oceny i walidacji.

Planowane efekty:

Podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim przez 90% z 7464 (4543/2921) uczestników szkoleń zgodnych z ESOKJ (które odbędą się na terenie każdego z powiatów z całego WZ). co zostanie potwierdzone certyfikatami zew. oraz przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa osób w wieku 25+ w uczeniu się przez całe życie, w tym do poprawy kompetencji kluczowych w zakresie j. obcych tych osób, w szczególności osób w wieku 50+ (30% UP), osób o niskich kwalifikacjach (wykształ. do poziomu ISCED3 włącznie- 50% UP), K (ponad 60% UP) oraz osób z obszaru SSW (ponad 40% UP) co przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Działania 8.10 RPO WZ 2014-20 oraz Priorytetu Inwestycyjnego 10iii ponieważ realizują zawarte w nich postulaty wyrównywania dostępu do uczenia się przez całe życie wszystkich grup wiekowych, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym potwierdzanie nabytych kompetencji. Uzyskanie kwalifikacji na określonym poziomie biegłości językowej poprawi sytuację na r. pracy ww. grup defaworyzowanych i wpłynie korzystnie na pobudzenie aktywności UP, kształtowanie ich przyszłych postaw edukacyjnych, co będzie sprzyjać wyrównywaniu dysproporcji oraz budowaniu spójności społ. I terytorialnej.


Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielski lub niemieckim przez minimum 90% z 7464 (4543K/2921) uczestników szkoleń zgodnych z ESOKJ, którymi będą osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego uczą się, pracują lub zamieszkują w województwie zachodniopomorskim, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie języków obcych i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, które z własnej inicjatywy zainteresowane są potwierdzeniem, nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji językowych, w szczególności należących do osób o niskich kwalifikacjach i/lub osób o powyżej 50 r. życia, w okresie 02.01.2020r. do 31.12.2022r.


Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

  • 120 godzinne szkolenia z języka angielskiego
  • 60 godzinne szkolenia z języka angielskiego
  • 120 godzinne szkolenia z języka niemieckiego
  • 60 godzinne szkolenia z języka niemieckiego

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

– w wieku 25 lat i więcej,

– uczące się, pracujące lub zamieszkującą w województwie zachodniopomorskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście lub listownie– Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 31/4 71-525 Szczecin

Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Dodatkowe informacje udzielane są: tel. 575 692 066

e-mail:e.szczesniak@romaniszyn.com.pl

Do pobrania:

ankieta_rekrutacyjna_

Szczecin regulamin rekrutacji