OPIS SPOSOBU WALIDACJI, UZYSKIWANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE „PRACOWNIK FIZYCZNY W PRODUKCJI I PRACACH PROSTYCH”

Podmiot Walidujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Sposób walidacji w oparciu o własny system walidacji i certyfikowania pod nazwą: System Walidacji i Certyfikowania dla kwalifikacji rynkowej „PRACOWNIK FIZYCZNY W PRODUKCJI I PRACACH PROSTYCH” uzyskiwanej w formach pozaszkolnych.

Sposób sprawdzania efektów kształcenia (tzw. walidacja) opracowany został w oparciu o materiał przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie Raportu Referencyjnego. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz Uczenia się przez całe życie do europejskiej ramy kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2153).

Każdemu uczestnikowi umożliwia się uzyskiwanie kwalifikacji w oparciu o kwalifikacje rynkowe.


OPIS SPOSOBU CERTYFIKOWANIA

Podmiot Certyfikujący:

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu numer: 2.30/00031/2005 z dnia 2005-01-19

Instytucja certyfikująca na podstawie protokołów z egzaminów, osobie pozytywnie zdającej egzamin przekazuje: Certyfikat potwierdzający kwalifikację rynkową w zawodzie „PRACOWNIK FIZYCZNY W PRODUKCJI I PRACACH PROSTYCH” oraz suplement do certyfikatu z efektami uczenia się (załączniki nr 2 i 3 do niniejszego opracowania).

Na instytucji certyfikującej ciąży obowiązek wykazania na podstawie listy sprawdzającej do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację w tym w szczeg. potwierdzenie faktu, że wydawany certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/ sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

– co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży.


PRZYKŁADOWY OPIS WALIDOWANYCH TREŚCI

  • Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP.
  • Prace związane z utrzymaniem porządku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku.
  • Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska.
  • Prace konserwacyjne pomieszczeń, oświetlenia, wentylacji i ogrzewania.
  • Prace porządkowe, konserwacja drobnego sprzętu i urządzeń.
  • Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, utrzymanie porządku.
  • Prace ogrodnicze w tym pielęgnacja zieleni.
  • Segregacja śmieci, odpadów, utylizacja i prace porządkowe
  • Obsługa sprzętu i urządzeń mechanicznych.
  • Wykonywanie prac prostych.

Certyfikat oraz Suplement do walidacji „PRACOWNIK FIZYCZNY W PRODUKCJI I PRACACH PROSTYCH” wydawany jest osobą które osiągnęły pozytywny wynik podczas egzaminu kwalifikacyjnego.


Certyfikat oraz Suplement do certyfikatu „PRACOWNIK FIZYCZNY W PRODUKCJI I PRACACH PROSTYCH” – potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osób mogących znaleźć zatrudnienie w firmach produkcyjnych, na liniach produkcyjnych, budynki mieszkalne, handlowe i gospodarcze, gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze.