Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła

Wychowawca wypoczynku

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku poprzez zapoznanie ich z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęć; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

Program szkolenia:

Lp. Temat Liczba godzin Formy realizacji
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:

1.    koordynacyjna rola władz oświatowych,

2.    obowiązujące przepisy,

2 wykład

 

 

3.    elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym. 2 wykład i zajęcia praktyczne
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:

1.    rada wychowawców,

2.    grupa jako zespół wychowawczy,

3.    organizacja i rozkład dnia,

4.    regulamin uczestnika.

2 wykład i zajęcia praktyczne
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:

1.    opracowanie planu wychowawczego grupy,

2.    dokumentacja wychowawcy,

3.    obowiązki wychowawcy grupy,

4.    metody i formy realizacji planów wychowawczych.

4 wykład i zajęcia praktyczne
Ruch i rekreacja:

1.    cele i zadania zajęć wychowania fizycznego,

2.    metody nauki technik pływania,

1 wykład
3.   gry i zabawy ruchowe,

4.   gry zespołowe,

5.   sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka,

6. organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

4 zajęcia praktyczne
Turystyka i krajoznawstwo:

1.    cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,

2.    organizacja wycieczek,

3.    organizacja biwaków,

4.    gry terenowe.

4 wykład i zajęcia praktyczne
Zajęcia kulturalno-oświatowe:

1.    cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych,

2.    organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich,

3.    elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia,

4.    prowadzenie kroniki,

5.    organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk,

6.    gry i zabawy świetlicowe,

7.    konkursy, wystawy, dyskusje,

8.    śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem.

5 wykład i zajęcia praktyczne
Zajęcia praktyczno-techniczne:

1.    cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych,

2.    formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych,

3.    prace dekoracyjne i zdobnicze,

4.    indywidualne zainteresowania uczestników,

5.    rozwój zainteresowań uczestników.

2 wykład i zajęcia praktyczne
Prace społecznie użyteczne:

1.    cele i zadania prac społecznie użytecznych,

2.    wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat,

3.    prace w zakresie samoobsługi,

4.    prace na rzecz miejsca wypoczynku,

5.    prace na rzecz środowiska.

2 wykład i zajęcia praktyczne
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:

1.    przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,

2.    przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku,

4 wykład i zajęcia praktyczne
3.  pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielenia pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator) 4 zajęcia praktyczne
RAZEM: 36
  w tym: 25 wykład i zajęcia praktyczne
3 wykład
8 zajęcia praktyczne
  Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.    

Czas trwania szkolenia:

36 godzin

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie