Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia – szkolenie zdalne

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego, program realizowany jest głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzone w archiwach państwowych i wybranych archiwach zakładowych.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Podstawy pracy archiwisty – przypomnienie najważniejszych zagadnień z kursu I stopnia:
 • Rodzaje współczesnej dokumentacji,
 • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją,
 • Porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji,
 • Kwalifikacja archiwalna dokumentacji,
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych,
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji lub upadłości jednostki organizacyjnej,
 • Ochrona informacji niejawnych oraz zarządzanie dokumentacją zawierającą informacje niejawne, w tym oznaczanie dokumentów klauzulami tajności,
 • Ochrona danych osobowych w archiwum i składnicy akt,
 • Profilaktyka i i konserwacja akt,
 1. Udostępnianie materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych:
 • Sposób i tryb udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach wyodrębnionych, w tym w archiwum IPN,
 • Przesłanki udostępniania materiałów archiwalnych zawierających informacje prawnie chronione,
 • Ograniczenia w udostępnianiu materiałów archiwalnych,
 • Opłaty związane z udostępnianiem materiałów archiwalnych,
 • Udostępnianie dokumentów z zasobu IPN w związku z realizacją wniosków składanych na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci oraz ustawy lustracyjnej,
 • Dokumentacja organów bezpieczeństwa państwa,
 • Uprawnienia osoby korzystającej z czytelni lub pracowni naukowej IPN,
 • Udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwach i składnicach akt Policji,
 1. Skontrum dokumentacji zasobu i sprawozdawczość:
 • Powołanie komisji do przeprowadzenia skontrum,
 • Dokumentowanie czynności,
 • Protokół z przeprowadzonego skontrum,
 • Sprawozdanie roczne z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym,
 1. Archiwum dokumentów elektronicznych:
 • Dokument elektroniczny,
 • Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentów elektronicznych,
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją,
 1. Kontrola jednostki organizacyjnej przeprowadzana przez archiwum państwowe:
 • Podstawy formalno-prawne przeprowadzania kontroli,
 • Uprawnienia kontrolera,
 • Obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej,
 • Dokumentowanie przeprowadzanej kontroli,
 • Wystąpienie pokontrolne,
 1. Kryteria i wskazówki dotyczące wartościowania dokumentacji:
 • Medycznej,
 • Akt osobowych studentów i prac dyplomowych,
 • Programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich,
 • Uprawnień do kierowania pojazdami i dokumentacji rejestracji pojazdów,
 1. Standardy postępowania z materiałami archiwalnymi:
 • Standard porządkowania materiałów archiwalnych,
 • Standard ewidencjonowania materiałów archiwalnych,
 • Standard technicznego zabezpieczenia materiałów archiwalnych,
 1. Współpraca archiwów państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego:
 • Właściwość miejscowa archiwów państwowych w zakresie współpracy,
 • Wykaz podmiotów, których materiały archiwalne wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego,
 • Zasady współpracy,
 1. Postępowanie z dokumentacją artystyczną spektakli:
 • Dokumentacja artystyczna,
 • Teczka spektaklu,
 • Opis fotografii i nagrań audiowizualnych,
 • Przekazywanie dokumentacji do archiwum,
 • Archiwalia cyfrowe i digitalizacja materiałów,
 1. Zasady porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej w archiwach państwowych:
 • Pojęcie dokumentacji fotograficznej,
 • Porządkowanie dokumentacji fotograficznej,
 • Inwentaryzacja dokumentacji fotograficznej.

Warunkiem przystąpienia do kursu archiwista II stopnia jest ukończenie kursu archiwista I stopnia.

OSOBA PROWADZĄCA

Zbigniew Wlazło – ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu bezpieczeństwa informacji w administracji i biznesie. Prelegent i uczestnik licznych konferencji, seminariów oraz zjazdów poświęconych polskiej archiwistyce. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie w kierowaniu archiwami (w latach 2017-2020 naczelnik Głównego Archiwum Policji KGP w Warszawie). Przez 7 lat pełnił funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w Pile. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, postępowania z dokumentacją oraz kursy kancelaryjno-archiwalne. Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu informacji niejawnych, ochronie danych osobowych i funkcjonowaniu archiwów wyodrębnionych.

Czas trwania szkolenia:

Czas trwania kursu: 32 godziny lekcyjne (4 dni).

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie