Baza Usług Rozwojowych znajduje się na stronie internetowej: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

W ramach działań promocyjnych przewidziano funkcjonowanie infolinii prowadzonej przez Administratora BUR (tel. 801 808 108), która udziela wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania wsparcia na przygotowanie przedsiębiorstwa i pracowników do zmian.

INFORMACJE O DOFINANSOWANIU

1) Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno Przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach realizacji projektu PSF, wynosi 100 000,00 zł.

2) Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie przekracza co do zasady 50% kosztów usługi rozwojowej.

3) Poziom dofinansowania zostanie zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

a) wielkość przedsiębiorstwa – zastosowanie standardowego

50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich,

70% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych,

80% poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

b) branże – zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 punktów procentowych w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych ,o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 punktów procentowych, o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

4) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika nie przekracza kwoty 5 000,00 zł – bez względu na poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej określony zgodnie z warunkami, o których mowa pkt 7.

5) Uwzględniając kwotę dofinansowanie projektu i ilość Uczestników projektu, średni poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika Projektu wynosi 2570,02 zł.

6) Przedsiębiorstwa w ramach projektu są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w projekt, w wysokości 20% kosztu pojedynczej usługi rozwojowej

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. świadczy bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków dla usług szkoleniowych.