KFS – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Celem jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców tak, aby dostosowywali oni swoje kompetencje i umiejętności do zmieniających się ciągle wymagań rynku pracy.

KFS udziela wsparcia firmom na zasadzie pomocy de minimis – czyli bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw przez państwo.

Pracodawca może uzyskać aż 80% dofinansowania do szkoleń dla swoich pracowników (20% wkład musi wnieść sam).

Wyjątkiem są tutaj mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób – one mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 100% szkolenia.

Środki KFS są przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy i mogą one być przeznaczone na szkolenia i egzaminy podnoszące kompetencje pracowników.

O dofinansowanie może starać się pracodawca który zatrudnia co najmniej 1 pracownika na umowę o pracę.

Krok 1 – Zdobycie informacje o naborze środków z KFS

Krok 2 – Wybór pracowników oraz odpowiedniej oferty szkoleniowej

Krok 3 – Uzupełnienie wniosku oraz złożenie go w terminie do PUP

Krok 4 – Decyzja urzędu pracy oraz podpisanie niezbędnych dokumentów

Krok 5 – Realizacja szkoleń oraz dostarczenie dokumentów do PUP po odbytym szkoleniu

 

Priorytety wydatkowania środków KFS  w roku 2022, ustalone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
  3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Pracodawca we wniosku musi wskazać, którym priorytetem kieruje się wnioskując o środki KFS. Wnioski bez wskazania priorytetu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych chcących skorzystać z dofinansowania!!!

Doradzimy w wyborze szkolenia, pomożemy przy wypełnieniu wniosku.