Obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły i placówek oświatowych
29 listopada 2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły. Dotychczas przepisy wymieniały tylko nauczycieli, w tym m.in. prowadzących laboratoria i zajęcia wychowania fizycznego. Według resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole.

Czy szkolenia z pierwszej pomocy są obowiązkowe dla wszystkich pracowników?
Tak, szkolenia z pierwszej pomocy obowiązują wszystkich pracowników szkoły i placówki.
Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach stanowią, że każda osoba pracująca w szkole musi przejść szkolenie z pierwszej pomocy do 1 marca 2019r. Są to osoby pracujące np. w administracji placówki oświatowej, osoby dbające o porządek w szkole, czy osoby wydające dzieciom posiłki. W poprzednim brzemieniu przepis obejmował tylko nauczycieli, w szczególności pracujących w laboratoriach, warsztatach czy prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Czy zmiany dotyczące szkoleń z pierwszej pomocy w szkołach obowiązują we wszystkich placówkach?
Tak, uwzględnione w Rozporządzeniu MEN z dn. 31 października 2018 r. zmiany obowiązują wszystkich dyrektorów szkół wraz z personelem – zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych na wszystkich stopniach kształcenia.
Jak często należy organizować szkolenie z pierwszej pomocy ?
Nie ma regulacji prawnej dotyczącej częstotliwości szkoleń z pierwsze pomocy. Jednakże Europejska Rada Resuscytacji zaleca, by powtarzać naukę pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 2 lat. Dzięki temu wiedza nauczycieli i innych pracowników dotycząca tego zagadnienia pozostanie aktualna i nie odejdzie w niepamięć.

Kto kieruje na szkolenie z pierwszej pomocy ?
Obowiązek skierowania pracowników na szkolenie spoczywa na dyrektorze szkoły. Koszt szkolenia pokrywa placówka. (§ 2 pkt 2 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Maria Tokarek
Główna specjalistka BHP, wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy