REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” SP. Z O.O.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach/kursach organizowanych przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. (zwanym
  w dalszej części Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach/kursach znajdują się na stronie internetowej romaniszyn.com.pl oraz pod numerem telefonu 67 212-33-75.
 3. Koszty podróży uczestników szkolenia/kursu pokrywa uczestnik szkolenia/kursu bądź podmiot zgłaszający.

§ 2

Zgłoszenia na szkolenie/kurs

 1. Uczestnikiem szkolenia/kursu jest osoba zgłoszona na szkolenie/kurs poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej romaniszyn.com.pl, przesłanie (dostarczenie osobiste) karty zgłoszenia na szkolenie lub poprzez zgłoszenie telefoniczne.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia całego formularza zgłoszenia bądź Karty zgłoszenia na szkolenie.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie/kurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego
  w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów szkoleniowych oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie/kurs jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

Rezygnacja ze szkolenia/kursu

 1. Rezygnacji ze szkolenia/kursu należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące
  o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu/kursu w formie elektronicznej na adres pila@romaniszyn.com.pl lub szkolenia@romaniszyn.com.pl bądź dostarczyć osobiście.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia/kursu uznaje się datę wpływu pisma do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia pisma do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia/kursu w czasie krótszym niż 2 dni przed terminem jego rozpoczęcia uczestnik zobowiązany jest pokryć 20% wartości szkolenia/kursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia/kursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia szkolenia.
 7. W przypadku odwołania szkolenia/kursu przez Organizatora wniesione opłaty za udział osób
  w szkoleniu/kursie zostaną w całości zwrócone (bez odsetek i odszkodowania) na rachunki bankowe,
  z których zostały wpłacone a w przypadku wpłat gotówkowych – zwrócone osobie wpłacającej,
  w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania szkolenia/kursu.
 8. Informacja o zmianie miejsca szkolenia/kursu lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany na formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie uczestnikowi lub osobie reprezentującej podmiot zgłaszający uczestnika, która wypełniła formularz.

§ 4

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie/kurs, które odbywać się będzie
  w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia/kursu: materiały szkoleniowe*, materiały piśmiennicze*, zaświadczenia/certyfikaty poświadczające ukończenie szkolenia/kursu.
 3. Po odbyciu szkolenia/kursu uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia*. Wypełnienie pre-testu odbywa się przed rozpoczęciem szkolenia/kursu, jeśli wymaga tego specyfika danego szkolenia/kursu.
 4. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat* potwierdzający udział w szkoleniu/kursu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia i podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych* i materiałów piśmienniczych*.

§ 5

Reklamacje

 1. Uczestnik szkolenia/kursu lub podmiot zgłaszający uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji
  w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia/kursu.
 2. Reklamacje można składać osobiście, pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres pila@romaniszyn.com.pl lub szkolenia@romaniszyn.com.pl. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, a następnie przekazuje stosowną informację – wyjaśnienia osobie składającej reklamację.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy/Kartę zgłoszenia na szkolenie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, tj. Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń/kursów jest Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile ul. Różana Droga 1A, reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się poprzez adres e-mail: ochronadanych@romaniszyn.com.pl lub pod adresem wskazanym w pkt 2.
 4. Dane osobowe uczestników szkoleń/kursów przetwarzane są w celu:
 5. zawarcia i wykonania umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora (tj. realizacji szkolenia/kursu);
 6. wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu;
 7. obsługi ewentualnych reklamacji związanych z przeprowadzonym szkoleniem;
 8. badania poziomu satysfakcji uczestników z przeprowadzonego szkolenia;
 9. marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o usługach oferowanych przez Administratora, samym Administratorze, promocjach, wydarzeniach promocyjnych (w przypadku wyrażenia przez uczestników szkoleń/kursów dodatkowej zgody).
 1. Dane osobowe uczestników szkoleń/kursów będą przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
  w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Jeżeli uczestnik szkolenia/kursu wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail bądź drogą telefoniczną to podstawą prawną będzie także art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy o udział w szkoleniu i wzięcia udziału w szkoleniu.
 2. Dane osobowe uczestników szkoleń/kursów będą udostępniane trenerom przeprowadzającym szkolenia w imieniu Administratora oraz innym osobom wspierającym organizację szkolenia w imieniu Administratora bądź innym osobom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 3. Dane osobowe uczestników szkoleń/kursów będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu, tj.:
 1. przez czas trwania umowy o udział w szkoleniu organizowanym przez Administratora, a po ich zakończeniu przez czas niezbędny na wykazanie ich prawidłowego wykonania. Okres ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
 2. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przez uczestników szkoleń/kursów sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na podany adres e-mail.
 1. Dane osobowe uczestników szkoleń/kursów nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe uczestników szkoleń/kursów nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 3. Uczestnikom szkoleń/kursów przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
  w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Uczestnikom szkoleń/kursów przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Uczestnikom szkoleń/kursów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. zapewnia standard ochrony danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych).

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi szkolenia/kursu nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia/kursu, chyba, że Organizator wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 2. Uczestnik szkolenia/kursu lub podmiot zgłaszający uczestnika oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 4. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco dostępne w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

*jeśli dotyczy