Szkolenia bhp w czasie epidemii

Od 18 kwietnia br. obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695), która znowelizowała art. 73 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wyjaśnienie dotyczące organizacji szkoleń bhp zarówno wstępnych jak i okresowych na czas epidemii koronawirusa znajdują się w art. 12e znowelizowanej ustawy.

 Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znowelizowana ustawa dopuszcza przeprowadzanie szkoleń wstępnych w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Z tej możliwości wyłączony został instruktaż stanowiskowy:

  1. pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym,
  2. pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  3. pracowników przenoszonych na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
  4. uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Dla przypomnienia, instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, a także studentów odbywających praktykę studencką.

Trzeba pamiętać, że pracownikom należy dostarczyć, np. pocztą elektroniczną, komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia danego szkolenia online.

 Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp

Nowelizacja ustawy reguluje także rozwiązania dotyczące szkoleń okresowych bhp. W przypadku gdy termin takiego szkolenia przypadnie w okresie:

  1. obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  2. 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii,

termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (o ile nie zostanie ogłoszony stan epidemii) albo stanu epidemii.

Osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy proszone są  o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy, na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo stanu epidemii, mogli pracować bezpiecznie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860)

 

Maria Tokarek