Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przepisy wspomnianego rozporządzenia nie przewidują innych rozstrzygnięć.


Czy jest definicja pracy lekkiej ?

Przepisy prawa pracy, w tym z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy nie zawierają bezpośrednich definicji legalnych określających „pracę lekką” oraz „ciężką pracę fizyczną”. Uwzględniając powyższe nie można jednoznacznie stwierdzić, jakim kryterium w zakresie „ciężkości” bądź „lekkości” pracy kieruje się lekarz medycyny pracy wydając orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy – w ramach pracy lekkiej, lub wskazując przeciwwskazania do ciężkiej pracy fizycznej. Czy ciężkość pracy to wyłącznie w ocenie lekarza kwestia wydatku energetycznego? Czy może również zakaz krótkotrwałego przemieszczania przedmiotów o dużej wadze – jednak mieszczących się w granicach przepisów regulujących ręczne prace transportowe? A może praca lekka w opinii lekarza medycyny pracy to wyłącznie siedząca praca na stanowisku administracyjno-biurowym?


Jak właściwe wywiązać się z zaleceń zawartych w orzeczeniu lekarskim?

Dobrym rozwiązaniem wydaje się być uzyskanie od lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami doprecyzowania omawianych zaleceń – może niekoniecznie w treści

orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy, a odrębnej korespondencji, przykładowo w opinii, która będzie mogła być stosowana przez pracodawcę, w tym przez osoby kierujące pracownikami.

Opinia wskazująca co lekarz medycyny pracy ma na myśli wydając zalecenia w zakresie pracy lekkiej lub wskazując na przeciwwskazania do ciężkiej pracy fizycznej będzie doskonałą podkładką na

wypadek kontroli ze strony PIP (w tym kontroli prowadzonej w związku z wypadkiem przy pracy, gdzie zawsze badana jest kwestia realizacji zaleceń lekarskich).


Kiedy mamy do czynienia z pracą lekką ?

Z lekką pracą fizyczną mamy do czynienia w takich sytuacjach, w których pracownik w czasie realizacji zadań służbowych korzysta z lekkich i drobnych narzędzi, których obsługa jest prosta i wiąże się z ewentualnym użyciem łatwych w  obsłudze dźwigów, wózków itp.. Za lekką pracę fizyczną uznać można tę, która nie wymaga od pracownika długiego stania lub długotrwałego chodzenia połączonego często z noszeniem przedmiotów o masie do 10kg.


Podstawa prawna

  • 229 Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zmianami)

 

Maria Tokarek

Główna specjalistka BHP, wykładowca  zagadnień prawnej ochrony pracy

« archiwum