Czy każdy nowo przyjmowany do pracy musi wykonać wstępne badania lekarskie?

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11 , podlegają:

  1. osoby przyjmowane do pracy;
  2. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

§ 1. 1. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

  1.   przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
  2.  przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

§ 1. 2. Przepis § 1. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

§ 1.3. Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 1.1 pkt 2 oraz w § 1.2 , aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

 

Podstawa prawna

U S T A W A z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 1510 z późn.zm.)

Maria Tokarek

główna specjalistka ds. bhp, wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp i prawa pracy.

 

 

« archiwum