Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania oraz odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy.
W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy i apteczki :
→ Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
→ Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
→ W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, wykazy pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych.
→ Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Przykładowe wyposażenie podstawowej apteczki zakładowej (według normy DIN):
* opaska dziana 4 m x 10 cm (4 szt.)
* opaska dziana 4 m x 4 cm (4 szt.)
* zestaw plastrów z opatrunkiem (1 op.)
* kompres gazowy 5 x 5 x 3 (1 op.)
* kompres gazowy 9 x 9 x 3 (1 op.)
* kompres gazowy 7 x 7 (1 op.)
* gaza opatrunkowa 0,25 m (1 szt.)
* nożyczki (1 szt.)
* opaska elastyczna (1 szt.)
* poloplast (1 szt.)
* maseczka do sztucznego oddychania (1szt.)
* rękawice jednorazowe (4 szt.)
* koc ratunkowy (1 szt.)

Ważne:
1. Apteczka powinna zawierać tylko niezbędne środki służące do ratowania, instrukcję pierwszej pomocy, spis zawartości oraz informację o pracownikach przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy.
2. W apteczce nie powinno być ligniny, waty, płynów dezynfekcyjnych ( nie dotyczy specyficznych warunków pracy) i leków.
Podstawa prawna
§ 44.1. rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

Maria Tokarek
Główna specjalistka BHP, wykładowca zagadnień prawnej ochrony pracy

« archiwum