Część 2. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Nie może więc dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, sam również jest obowiązany odbyć takie szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenia odbywają się w czasie pracy pracownika z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W ramach obowiązku szkoleniowego pracodawca winien prowadzić szkolenia wstępne ogólne i szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Drugim rodzajem obowiązkowych szkoleń są szkolenia okresowe, które utrwalają i podnoszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Szczegółowe zasady prowadzenia szkoleń z zakresu bhp określa rozporządzenie MGiP w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne

Pracodawca ma zawsze prawo zwiększyć częstotliwość szkoleń oraz wprowadzić nowe rodzaje szkolenia, jeśli tylko uzna, że jest to uzasadnione jego obowiązkami określonymi w art. 207 kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  • 2373 kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 917 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 poz. 1860 z późn. zm.)

 

Maria Tokarek

Główna specjalistka BHP, wykładowca  zagadnień prawnej ochrony pracy

« archiwum