Część 1- Szkolenia w zakresie BHP zleceniobiorców

Osoby fizyczne świadczące pracę na podstawie umowy innej niż umowa o pracę powinny być poinformowane o zagrożeniach mogących wystąpić w związku z wykonywaną przez nich pracą na takich samych zasadach, jak nowo zatrudnieni pracownicy. Potwierdzeniem uzyskania ww. informacji jest nie karta szkolenia wstępnego lecz podpisane przez pracownika oświadczenie, którego wzór może określić sam pracodawca.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie są pracownikami w myśl przepisów Kodeksu pracy, dlatego też pracodawca nie ma obowiązku kierowania ich na badania lekarskie i przeprowadzania szkolenia z zakresu bhp. Biorąc jednak pod uwagę, że pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bhp, również wobec osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, powinien on skierować taką osobę na badania. Sytuacja dotyczy zwłaszcza pracy na stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, celem sprawdzenia, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tej pracy.
Choć przepisy nie są jednoznaczne, co potwierdza orzecznictwo, w którym sądy w sytuacji wypadku przy pracy pracownika zatrudnionego np. na umowę zlecenia przypisują winę pracodawcy za brak szkoleń bhp, zasadnym jest, aby takie szkolenia dla ww. osób się odbywały.
Kwestie kosztów związanych z kierowaniem osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych warto uregulować w umowie, będącej podstawą wykonywania pracy, np. w umowie zlecenia, czy umowie o dzieło (z uwagi na swobodę zawierania umów).

Warto również podkreślić, że Państwowa Inspekcja Pracy w swoich zadaniach ma również kontrolę przestrzegania przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy.

Podstawa prawna: art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.).

Maria Tokarek, główna specjalistka ds. bhp, wykładowca podstaw prawa pracy

« archiwum