INFORMACJA ADMINISTRATORA DOT. PROCESU REKRUTACJI

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”, Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”
  z o.o. z siedzibą w Pile ul. Różana Droga 1A, reprezentowane przez Prezesa i Wiceprezesa, którzy przetwarzają dane osobowe w trybie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się poprzez adres e-mail: ochronadanych@romaniszyn.com.pl lub pod adresem wskazanym w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody dane będą przetwarzanie także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z 221 ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim udzieli Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie trwale niszczone, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż 1 rok od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji lub w przyszłych procesach rekrutacji, jeżeli wyrażono na nie zgodę.
 11. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o. o., udzieloną w dniu ……………….. w celu …………………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

opublikowana:

« powrót