OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania biologii w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Słuchacze poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka oraz jego wpływu na środowisko przyrodnicze. Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu. Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę biologiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych, prowadzenie doświadczeń i badań biologicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia). Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Biologia w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Budowa chemiczna organizmów.
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki.
 3. Metabolizm.
 4. Różnorodność organizmów.
 5. Organizm człowieka.
 6. Genetyka i biotechnologia.
 7. Ekologia.
 8. Różnorodność biologiczna Ziemi.
 9. Ewolucja.
 10. Metodyka nauczania biologii.
 11. Elementy prawa oświatowego.
 12. Praktyki – 60 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz.131).

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Dokumenty do pobrania:

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017