OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching w edukacji skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół), wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczych, doradców zawodowych, konsultantów, opiekunów stażu i innych pracowników sektora poradnictwa, jak również do dyrektorów, kierowników szkoleń i pracowników administracji publicznej w zakresie oświaty oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym. Absolwenci studiów podyplomowych poznają praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach. Wszystkie powyższe obszary są poparte przykładami praktycznymi oraz doskonalone w postaci ćwiczeń warsztatowych i analizy przypadków. Rola nauczyciela to nie tylko tradycyjny proces nauczania, to ogromne wyzwanie polegające na wspieraniu ucznia, motywowaniu do nauki, a także wspieranie w procesie rozwoju. Nauczyciele chcący sprostać wyzwaniom potrzebują zaopatrzyć się w nowe umiejętności, aby skutecznie poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, jak również mieć wpływ na procesy zachodzące w szkole. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna oraz realizacja projektu coachingowego.

CZAS TRWANIA:

Razem 180 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia w trybie niestacjonarnym (praktyczny i warsztatowy charakter wykładów), metody pracy trenerskiej: wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, case study, testy autodiagnozy, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

 1. Zajęcia integracyjne – trening interpersonalny.
 2. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu.
 3. Coaching a inne metody pracy z uczniami – mentoring, tutoring, doradztwo.
 4. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna.
 5. Proces uczenia się – prawa i lewa półkula, style uczenia się, inteligencje wielorakie, motywacja.
 6. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazywanie informacji zwrotnej.
 7. Moc języka – czyli jak się wyrażać.
 8. Przekonania i inteligencja emocjonalna w procesie uczenia się.
 9. Narzędzia coachingu – praca z przekonaniami, wartościami, ograniczeniami ucznia, rodzica.
 10. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem coachingu
 11. Ocenianie kształtujące – jak z niego korzystać.
 12. Metody prowadzenia lekcji – Kolb, 4Mat.
 13. Action Learning i coaching grupowy do pracy w klasie.
 14. Zasady i etyka w pracy coacha.
 15. Superwizja

KOSZT STUDIÓW:

3500 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

Dokumenty do pobrania:

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017