Z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wprowadzone zostają wymogi dotyczące zapewnienia skuteczności przepływu informacji, zgodności działań z procedurami wewnętrznymi urzędu, wiarygodności sprawozdań oraz zarządzaniem ryzykiem. Stąd konieczne jest ustanowienie zasad i procedur wewnętrznych związanych z zapewnieniem kontroli zarządczej w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych.

Głównym celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych oraz wdrożenia systemu kontroli zarządczej w tych organizacjach. Adresatami są:

 • kadra zarządzająca JSFP, na której spoczywa obowiązek organizowania i utrzymania efektywnego systemu kontroli zarządczej w jednostce administracji publicznej.
 • pozostali pracownicy JSFP, którzy odpowiedzialni są za wdrożenie i właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem
 • osoby pracujące w komórkach kontroli i audytu wewnętrznego JSFP – osoby zatrudnione w, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunalnych itp).

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym (soboty i niedziele 2 razy w miesiącu, możliwość zajęć praktycznych w inne dni)

PROGRAM:

 1. Współczesne trendy w zarządzaniu w JSFP
 2. Gospodarka finansowa JSFP
 3. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JSFP
 4. Zarządzanie projektami w JSFP
 5. Standardy i metodyka kontroli zarządczej w JSFP
 6. Podstawy rachunkowości budżetowej
 7. Rachunkowość zarządcza w JSFP
 8. Budżetowanie zadaniowe w JSFP
 9. Zarządzanie ryzykiem w JSFP
 10. Dyscyplina finansów publicznych
 11. Zamówienia publiczne
 12. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w JSFP
 13. Partnerstwo publiczno-prywatne w JSFP
 14. Audyt wewnętrzny
 15. Zarządzanie systemami informatycznymi w JSFP
 16. Zarządzanie kadrami w JSFP
 17. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów publicznych
 18. Komunikacja interpersonalna

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017