OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego. Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Podstawy psychologii klinicznej
 2. Pedagogika opiekuńcza
 3. Prawo rodzinne i opiekuńcze
 4. Teoretyczne podstawy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 5. Dzieci i młodzież w rodzinach dysfunkcyjnych
 6. Podstawy terapii pedagogicznej
 7. Zadania zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych
 8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 9. Diagnoza pedagogiczna
 10. Specyfika pracy pedagoga szkolnego
 11. Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
 12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
 13. Projektowanie i ewaluacja działań wychowawczo-profilaktycznych
 14. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 15. Profilaktyka ukierunkowana na grupy ryzyka
 16. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
 17. Podstawy pracy z rodziną
 18. Praca z dzieckiem zdolnym
 19. Trening umiejętności wychowawczych
 20. Warsztat pracy z grupą
 21. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017