OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela. Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach edukacyjnych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 • Sylwetka rozwojowa dziecka w okresie przedszkolnym, szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 • Progi edukacyjne i adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole
 • Szkoła jako instytucja wychowawcza oraz wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza jej terenem
 • Współpraca nauczyciela z uczniami i rodzicami z elementami komunikacji interpersonalnej
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej i szczegółowej
 • System oświaty oraz wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Metodyka prowadzenia zajęć na I, II, III i IV etapie edukacyjnym
 • Projektowanie działań edukacyjnych
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Organizacja pracy nauczyciela
 • Praktyka pedagogiczna

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017