OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje w zakresie terapii zajęciowej z elementami arteterapii niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 2. Elementy psychoterapii
 3. Komunikacja interpersonalna, charakterologia i autoprezentacja
 4. Organizacja czasu wolnego
 5. Problemy osób niepełnosprawnych
 6. Pedagogika specjalna
 7. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 8. Problemy sprawności psychofizycznej ludzi starszych
 9. Diagnoza terapeutyczna
 10. Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
 11. System prawny pomocy społecznej, rehabilitacji i ochrony zdrowia w Polsce
 12. Metody i formy terapii w różnych grupach wiekowych
 13. Terapia zajęciowa
 14. Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 15. Arteterapia

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017