OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności nauczyciel języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Słuchacze powinni legitymować się znajomością języka angielskiego w zakresie średnio zaawansowanym (np. certyfikat FCE). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400) oraz z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 207, poz. 2110). Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela. Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu B1, B2 lub C1.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Zagadnienia związane z psychicznym i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 2. Metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych
 3. Glottodydaktyka
 4. Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 5. Historia i kultura wielkiej Brytanii
 6. Fonetyka praktyczna – gry i zabawy ruchowe – piosenka w nauczaniu języka angielskiego – literatura dziecięca
 7. Praktyczna nauka języka angielskiego
 8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania
 9. Metody i techniki nauczania w klasie wczesnoszkolnej
 10. Nauczanie elementów języka
 11. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności
 12. Rozwijanie i integracja sprawności
 13. Doskonalenie języka angielskiego
 14. Praktyka zawodowa

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017