26.06.2019- ZAPYTANIE OFERTOWE

TytułROZEZNANIE RYNKU NA  PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE WSPARCIA Z ZAKRESU LIFE COACHINGU W RAMACH PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17

Krótki opis: Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1A NIP: 764-237-36-57 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na realizację wsparcia z zakresu Life coachingu dla 100 Uczestników Projektu pn. „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i dotyczy rozeznania rynku

do pobrania: life coaching 2


25.03.2019 – ZAPYTANIA OFERTOWE
Rozeznanie rynku na przygotowanie i przeprowadzenie wsparcia z zakresu life coachingu w ramach projektu  „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile (64-920) ul. Różana Droga 1A NIP: 764-237-36-57 zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na realizację wsparcia z zakresu Life coachingu dla 100 Uczestników Projektu pn. „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” NR RPWP.07.01.02-30-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i dotyczy rozeznania rynku. Niniejsze rozeznanie rynku nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

rozeznanie rynku life coaching

rozeznanie rynku life coaching