OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki ( tj. 60 godzin praktyki ), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I:

 1. Teoretyczne podstawy andragogiki.
 2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki.
 3. Prawo oświatowe.
 4. Psychologia rozwojowa dorosłych.
 5. Dydaktyka nauczania dorosłych- style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego.
 6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych.
 7. Higiena i emisja głosu.

Moduł II:

 1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga.
 2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej.
 3. Techniki pracy warsztatowej.
 4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych
 5. Praca socjalna z dorosłymi.
 6. Trening interpersonalny.
 7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.