OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach na wszystkich etapach kształcenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki – 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Algebra
 2. Geometria
 3. Analiza matematyczna
 4. Teoria mnogości
 5. Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka
 6. Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych w nauczaniu matematyki
 7. Metodyka matematyki
 8. Metodyka nauczania matematyki uczniów o specjalnych trudnościach edukacyjnych
 9. Technologia informacyjna w nauczaniu matematyki
 10. Higiena i emisja głosu
 11. Elementy prawa oświatowego

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017