OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie „Wiedzy o społeczeństwie” będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szczególności:

1) przygotowanie do nowych zadań stojących obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła;

2) nabycie umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej na studiach podyplomowych;

3) poznanie nowatorskich technik dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”;

4) nabycie, zgodnie z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, umiejętności do kształtowania wśród uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w kraju i na świecie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki- 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Nauka o państwie i prawie
 2. Podstawy socjologii
 3. Historia państwa i prawa XIX i XX w.
 4. Systemy polityczne i partyjne
 5. Organizacje międzynarodowe
 6. Teoria gospodarki narodowej
 7. Media w społeczeństwie
 8. Prawa człowieka
 9. Integracja europejska
 10. Problemy współczesnego świata
 11. Społeczeństwo obywatelskie
 12. Samorząd i polityka lokalna
 13. Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 14. Technologia informacyjna

KOSZT STUDIÓW:

3.000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017