Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Opiekun seniora

Informacje ogólne o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kursu niezbędnej wiedzy i umiejętności do prawidłowej opieki nad osobami w wieku senioralnym, w tym z niepełnosprawnościami. Dodatkowym aspektem kursu jest wskazanie specyficznych potrzeb osób starszych oraz przygotowanie przyszłego opiekuna na wyzwania tak zawodowe jak i społeczne związanie z opieką nad tymi osobami.

Kurs przygotowuje do podjęcia pracy z osobami w wieku senioralnym i osobami niepełnosprawnymi zarówno w warunkach domowych, placówkach opiekuńczych, sanatoriach oraz hospicjach.

Grupa docelowa:

Kurs adresowany jest do osób, które:

 • planują pracę związaną z pełnieniem opieki nad osobami starszymi,
 • już pełnią rolę opiekuna bez formalnego przygotowania,
 • pracowników instytucji opieki społecznej,
 • osób, które chcą lepiej zrozumieć potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

Szkolenie oferuje holistyczne podejście do opieki nad osobami starszymi oraz osobami
z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarny program szkolenia łączy w sobie wiedzę z zakresu: psychologii, pedagogiki, pielęgniarstwa, komunikacji społecznej oraz BHP dostarczając niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, aby skutecznie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby podopiecznych oraz specyfikę pracy opiekuna.

Efekty szkolenia

 • Uczestnik szkolenia będzie potrafił scharakteryzować zawód opiekuna osoby starszej, jego rolę oraz obowiązki wobec osoby będącej pod jego opieką.
 • Autodiagnoza kompetencji własnych pozwoli uczestnikowi szkolenia na nabycie i rozwijanie umiejętności odpowiadającym potrzebom podopiecznych.
 • Dzięki skutecznej komunikacji interpersonalnej, uczestnik szkolenia będzie potrafił zdiagnozować indywidualne potrzeby podopiecznego i odpowiednio je zaopiekować.
 • Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
 • Uczestnik szkolenia zapozna się z przepisami prawa pracy oraz BHP związanymi ze sprawowaniem opieki nad osobami starszymi oraz osobami z niepełnosprawnościami.
 • Uczestnik szkolenia zapozna się z podstawowymi pojęciami z zakresu geriatrii i gerontologii oraz pozna psychologiczne i fizjologiczne procesy starzenia się organizmu.
 • Uczestnik szkolenia pozna metody i sposoby aktywizacji i włączania w życie społeczne osób starszych i osób z niepełnosprawnością.
 • Uczestnik szkolenia rozwinie umiejętności interpersonalne (komunikacja społeczna, budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną).
 • Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności pomiaru i analizy podstawowych parametrów życiowych organizmu.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma niezbędną wiedze w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych.
 • Uczestnik szkolenia będzie w stanie samodzielnie wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne.
 • Uczestnik szkolenia zapozna się z zasadami żywienia seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Program szkolenia:

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin
1. Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki.

Potrzeby i problemy psychologiczne osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

Problem wykluczenia społecznego osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

8
2. Podstawy prawne pracy z osobami starszymi (podstawowe pojęcia prawne, przepisy dotyczące pomocy społecznej, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych, przepisy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, instytucje i organizacje wsparcia, obowiązki państwa względem osób starszych, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe)

Model wsparcia społecznego osób starszych w środowisku zamieszkania.

8
3. Podstawy geriatrii i gerontologii (zmiany somatyczne i charakterologiczne w procesie starzenia się, niepełnosprawności i niesprawność osób starszych, choroby i zaburzenia psychiczne osób starszych, profilaktyka chorób wieku starszego i wczesna diagnoza) 8
4. Pielęgnacja osób starszych (problemy i potrzeby osoby starszej, higiena osobista i czystość otoczenia, zasady żywienia osób starszych, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u osób starszych)

Organizacja czasu wolnego

8
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna 4
6. Pierwsza pomoc (obserwacja podstawowych parametrów życia, rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób starszych, pozycja boczna ustalona, zabezpieczenie ran, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowanie przy wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych osoby starszej) 4

Wykładowca:

Maria Tokarek
Magister pielęgniarstwa, technik BHP, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wykładowca przedmiotów prawnej ochrony pracy, specjalistka bhp, specjalistka oceny ryzyka zawodowego. Od ponad 14 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie BHP dla wszystkich grup zawodowych oraz specjalistów bhp i społecznych inspektorów pracy. Trenerka na szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursach pedagogicznych i opiekunki osób starszych i zależnych.
Kamil Tokarek
Absolwent psychologii w biznesie, Inspektor Ochrony przeciwpożarowej, menadżer Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Od 5 lat związany z branżą szkoleniowo-doradczą, specjalizujący się w tematyce umiejętności interpersonalnych, dobrostanu psychicznego pracowników, zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy i BHP a także pierwszej pomocy przedmedycznej.
Specjalista BHP, trener/instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej, student studiów magisterskich z psychologii i pedagogiki.

Czas trwania szkolenia:

40 godzin