Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Kurs archiwistów II stopnia

Informacje ogólne o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego, program realizowany jest głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzone w archiwach państwowych i wybranych archiwach zakładowych.

Szkolenie zakończone będzie egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Program szkolenia:

 1. Organizacja pracy kancelaryjnej
  • informacja jako podstawowy produkt kancelarii i formy jej dokumentowania
  • organizacja pracy kancelaryjnej- charakterystyka systemów kancelaryjnych
  • podstawy prawne funkcjonowania kancelarii- instrukcja kancelaryjna i wykaz akt
  • zasady obiegu pism w jednostkach organizacyjnych- kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego
  • specyfika i zakres kompetencji twórców dokumentacji
   • administracja rządowa
   • administracja  samorządowa
   • urzędy stanu cywilnego
   • sądy i prokuratura
   • banki
   • biura projektowe
   • szkoły
   • przedsiębiorstwa
   • partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia
  • miejsce archiwum zakładowego w strukturze organizacyjnej jednostki
  • przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  • dokumentacja tajna, poufna, ochrona danych osobowych
 2. Zasady ogólne klasyfikacji akt – podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
  • ogólne zasady klasyfikacji dokumentacji
  • przepisy archiwalne oraz resortowe określające okresy przechowywania akt
  • podział akt na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
  • rodzaje akt zakwalifikowanych do materiałów archiwalnych
 3. Wewnętrzne porządkowanie materiałów archiwalnych
  • dokumentacja współczesna, jej rodzaje i podział
  • dokumentacja aktowa i zasady jej opracowania
  • dokumentacja techniczna i zasady jej opracowania
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna i zasady jej opracowania
  • dokumentacja fotograficzna i zasady jej opracowania
  • dokumentacja filmowa i zasady jej opracowania
  • dokumentacja elektroniczna
 4. Porządkowanie akt w archiwum zakładowym
  • podstawowe terminy i etapy prac porządkowych w archiwum zakładowym
  • rozpoznawanie przynależności zespołowej akt znajdujących się w archiwum zakładowym
  • etapy porządkowania dokumentacji
  • wydzielanie materiałów  kategorii B
  • segregacja i systematyzacja akt zaliczanych do kategorii B
  • segregacja i systematyzacja akt kategorii A
  • znakowanie akt – nadawanie sygnatury archiwalnej
 5. Archiwum zakładowe – składnica akt
  • cele, zadania i personel archiwum zakładowego
  • lokal i wyposażenie archiwum zakładowego
  • zasady przekazywania dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego
  • gromadzenie dokumentacji i jej układ w archiwum zakładowym
 6. Dokumentacja archiwum zakładowego- inwentaryzacja dokumentacji
  • spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji
  • wykazy spisów zdawczo-odbiorczych
  • karty udostępniania dokumentacji
  • protokóły o braku, uszkodzeniu lub zniszczeniu dokumentacji
  • dokumentacja związana z brakowaniem dokumentacji
  • protokóły brakowania
  • zezwolenia archiwum państwowego na brakowanie
  • spisy teczek  założonych zgodnie z wykazem akt w komórkach organizacyjnych
  • inwentarz kartkowy
  • inne pomoce inwentaryzacyjne
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • przepisy dotyczące brakowania dokumentacji
  • metody brakowania dokumentacji
  • brakowanie w zasobie uporządkowanym
  • brakowanie w zasobie nieuporządkowanym
  • zastępcze funkcje dokumentacji niearchiwalnej
  • komisje kwalifikujące dokumentację do brakowania
  • sporządzanie spisów i wniosków o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • tryb uzyskiwania zezwoleń na brakowanie dokumentacji
  • ekspertyzy archiwalne
  • likwidacja dokumentacji
 8. Profilaktyka oraz konserwacja dokumentacji
  • wpływ temperatury i wilgoci na dokumentację- pomiar temperatury i wilgotności
  • zabezpieczenie materiałów przed mechanicznym zniszczeniem
  • konserwacja akt
  • zalanie i zmoczenie dokumentacji
 9. Przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego
  • przepisy prawne dotyczące przekazywania dokumentacji
  • sporządzanie spisów dokumentacji przekazywanej do archiwum państwowego
  • organizacja przekazywania
  • stan fizyczny przekazywanej dokumentacji
  • dodatkowa ewidencja przekazywanej dokumentacji
  • opracowanie notatki wstępnej
 10. Informatyka w archiwum zakładowym
  • ewidencja dokumentacji
  • wyszukiwanie dokumentacji
  • udostępnianie dokumentacji
  • wydzielanie dokumentacji
 11. Prawna ochrona materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej
  • cel ochrony prawnej
  • omówienie podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony dokumentacji
  • przepisy odnoszące się do udostępniania dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
  • przepisy dotyczące wypożyczania dokumentacji poza lokal archiwum zakładowego
 12. Egzamin

Czas trwania szkolenia:

40 godzin (w tym 16 godz. teoria, 16 godzin zajęć praktycznych oraz konsultacji indywidualnych, 8 godzin warsztatów)

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie