TRWA NABÓR DO PROJEKTU
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
PROJEKT
,, WYBIERZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ!” RPOP.07.02.00-16-0039/18

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020
Realizatorem projektu jest Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o., w Pile.
Całkowita wartość projektu: 1 019 677,50 zł
Kwota dofinansowania UE: 968 693,62 zł
Okres realizacji projektu do 01.02.2019 do 30.06.2020

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2020 zdolności do podjęcia zatrudnienia 60(35K/25M) osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. opolskim [w tym min. 10% tj. 6(4K/2M) osób na terenie jednego z miast średnich: Kędzierzyn Koźle/Kluczbork/Strzelce Opolskie/Namysłów oraz min. 10% tj. 6 (4K/2M) osób na terenie jednego z miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze: Prudnik/Nysa/Brzeg/Krapkowice], pozostających bez zatrudnienia – 48 (28K/20M) bezrobotnych i 12 (7K/5M) biernych zawodowo, w tym zwłaszcza: *35 kobiet *min. 6 (4K/2M) osób z niepełnosprawnościami, *min.10 (6K/4M) osób w wieku 50 lat i więcej, *min.20 (11K/9M) długotrwale bezrobotnych, *min.24 (14K/10M) osób o niskich kwalifikacjach *min.5 (4K/1M) osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. *min.1 kobiety posiadającej co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 r.ż., poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w postaci: opracowania/aktualizacji IPD, grupowego poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych (dostosowanych do potrzeb UP oraz uwzględniających wewnątrzregionalną specyfikę woj. opolskiego), staży oraz pośrednictwa pracy.


Kto może wziąć udział w projekcie?:
Projekt skierowany jest łącznie do 60 osób (35K, 25M) w wieku od 30 roku życia, zamieszkujących
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie opolskim (w tym m.in. 10% tj. 6(4K i 2M) na terenie jednego z miast średnich: Kędzierzyn Koźle/Kluczbork/Strzelce Opolskie/Namysłów oraz min. 10% tj. 6(4K i 2M) osób na terenie jednego z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Prudnik/Nysa/Brzeg/Krapkowice) pozostałych bez zatrudnienia – 48(28K i 20M) bezrobotnych
i 12(7K i 5M) biernych zawodowo, w tym zwłaszcza:
• 35 kobiet;
• min. 6 (4K i 2M) osób z niepełno sprawnościami (ON);
• min. 10 (6K i 4M)osób w wieku 50 lat i więcej;
• min. 20 (11K i 9M) długotrwale bezrobotnych;
• min. 24 (14K i 10M) osoby o niskich kwalifikacjach;
• min. 5 (4K i 1M) osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia:
• min 1 kobieta posiadająca co najmniej jedno dziecko z niepełno sprawnościami do 18 roku życia.


Uczestnikom oferujemy:
W ramach Projektu Uczestnicy/-czki Projektu skorzystają z następujących zadań:
• Identyfikacja potrzeb i opracowanie /aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
• grupowe poradnictwo zawodowe,
• szkolenia zawodowe,
• staż zawodowy,
• pośrednictwo pracy

Zakładane rezultaty:
• (31 K i 23M) łącznie 54 osoby uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu
• (19K i 13M ) łącznie 32 osoby podejmą pracę, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu
• wzrośnie zatrudnienie wśród 42% osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu tj.: (imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3

• nastąpi wyraźny wzrost efektywności zatrudnieniowej wśród 52% uczestników

Ścieżka wsparcia:
1.Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania

Podczas indywidualnych spotkań Uczestników/czek projektu z Doradcą Zawodowym, zdiagnozowane zostaną potrzeby i możliwości każdego Uczestnika/czki z zakresu doskonalenia zawodowego, stopnia oddalenia od rynku pracy, aktualnego stanu wiedzy, kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zdolności oraz przeciwwskazań do wykonywania określonych zawodów (2 edycje x 3 UP x 4 godziny),

Efektem spotkań z Doradcą Zawodowym będzie opracowanie/aktualizacja dla każdego Uczestnika/czki Indywidualnego Planu Działania, zawierającego formy wsparcia konieczne do realizacji ustalonej dla niego ścieżki aktywizacji zawodowej. Każdy Uczestnik/czka otrzyma indywidualną ofertę wsparcia w celu uzyskania zatrudnienia w tym.:

• usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy);
• usługi służące zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (szkolenia, staże);

Uczestnikom/czkom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 2 edycje x 3 UP) .

2. Grupowe poradnictwo zawodowe

Grupowe poradnictwo zawodowe (2 edycje x 3 grupy x 3 tematy x 18h = 54h/ 1 grupę śr. 10 osobową), będzie realizowane w formie 5 warsztatów, podczas których każdy Uczestnik/czka projektu weźmie udział w 3 z 5 warsztatów, rozwijających następujące umiejętności:

• BUDOWANIE WYTRWAŁOŚCI – determinację UP w dążeniu do celu, zdolność reagowania na zmiany.
• BUDOWANIE WIZERUNKU – zdolność UP do skutecznej autoprezentacji, pewność siebie
• AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY – umiejętności UP do nawiązywania kontaktów z pracodawcami,

• tworzenia dokumentów aplikacyjnych
• RADZENIE SOBIE ZE STRESEM – analizę napięcia emocjonalnego i redukcję skutków doświadczanych
kryzysów w sferze zawodowej
• ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – zdolność UP do prawidłowej alokacji czasu w obszarze zadaniowym.

W ramach warsztatów z grupowego poradnictwa zawodowego wszyscy Uczestnicy/czki projektu zdobędą kompetencje, które zostaną zweryfikowane w ramach IV etapów :

I. ZAKRES – 60 Uczestników/czek Projektu z Grupy Docelowej uczestniczących w wyżej wymienionych warsztatach.
II. WZORZEC Uczestnicy/czki Projektu potrafią:
• samodzielnie poruszać się po rynku pracy,
• korzystnie się prezentować i dążyć do celu,
• radzić sobie ze stresem,
• zarządzać sobą w czasie,
III. OCENA – weryfikacja spełnienia kryteriów, wymagane min. 80% obecności, min. 60% punktów
z testu kompetencji na koniec zajęć.
IV. PORÓWNANIE – wyników Uczestników/czek Projektu i wydanie zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje.

Uczestnikom/czkom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 2 edycje x 3 UP).

3. Szkolenia zawodowe
Szkolenia zawodowe (śr.10h/UP) zostały zaplanowane dla 100% Uczestników Projektu, u których zdiagnozowano braki zarówno w kwalifikacjach zawodowych, jak i doświadczeniu zawodowym.
Uczestnicy/czki Projektu przystąpią do otwartego pakietu szkoleń, które będą dostosowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, potencjałem każdego Uczestnika/czki Projektu z uwzględnieniem oczekiwań pracodawców.

Szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z potrzebami rynku pracy w województwie opolskim (np. na podstawie zidentyfikowanych specjalizacji wg. Regionalnej Strategii Innowacji WO do 2020 r.) Ponadto zawody
będą zgodne z potrzebami rynku pracy w województwie opolskim w 2018r. (wg. Listy zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w woj. opolskim w 2018r.).

W ramach przeprowadzonych szkoleń wszyscy Uczestnicy/czki projektu zdobędą określone kwalifikacje które po zakończeniu szkolenia zostaną poddane ocenie i walidacji przez uprawnioną instytucję lub kompetencje, które zostaną zweryfikowane w ramach IV etapów:

I. ZAKRES – 60 Uczestników/czek Projektu z Grupy Docelowej uczestniczących w wyżej wymienionych szkoleniach.
II. WZORZEC Uczestnicy/czki Projektu potrafią:
• samodzielnie poruszać się po rynku pracy,
• korzystnie się prezentować i dążyć do celu,
• radzić sobie ze stresem,
• zarządzać sobą w czasie,
III. OCENA – weryfikacja spełnienia kryteriów, wymagane min. 80% obecności, min. 60% punktów
z testu kompetencji na koniec zajęć.
IV. PORÓWNANIE – wyników Uczestników/czek Projektu oraz wydanie zaświadczeń lub certyfikatów uznawanych w danym środowisku czy branży potwierdzających nabyte kwalifikacje lub kompetencje.

Podczas uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, każdy Uczestnik/czka projektu otrzyma stypendium szkoleniowe w wys. 6,78 zł/h za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach, materiały szkoleniowe, catering zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 2 edycje x 3 UP x 110 godzin).

4. Staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Staże zawodowe – zostały zaplanowane dla 100% Uczestników Projektu (60 UP), którzy wezmą udział
w 4 m-cznych stażach zawodowych, podczas których wykorzystają nabyte kompetencje i kwalifikacje zawodowe
w rzeczywistym środowisku pracy.

Uczestnikowi/-czce Projektu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca, w wysokości: 1017,40 zł/m-c (słownie: tysiąc siedemnaście złotych
i czterdzieści groszy 40/100) za każdy pełny miesiąc odbywania stażu.
Uczestnicy projektu odbywający staż będą wykonywać zadania w wymiarze 40h/tydz. i 8h/dzień (w przypadku Osób Niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym – 35h/tydz. i 7 h/dzień.
W przypadku gdy stażysta przebywa na szkoleniu, wypłacane jest mu za ten okres stypendium szkoleniowe, a nie stypendium stażowe.

Organizator skieruje Uczestnika/-czkę projektu na badania lekarskie oraz szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu oraz opłaci ubezpieczenie NNW.
Organizator wyposaży Stażystów w niezbędne materiały i narzędzia, pokryje koszty związane
z eksploatacją materiałów i narzędzi.
Uczestnikom/-czkom zapewniony zostanie zwrot kosztów dojazdu na staże zawodowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla (2 edycje x 3 UP x 4 miesiące).

Pośrednictwo pracy – zostało zaplanowane dla 100% Uczestników Projektu (2 edycje x 30UP x 6h/UP).
W ramach indywidualnych spotkań z Pośrednikiem Pracy, każdy Uczestnik/czka projektu otrzyma (min.3/UP) oferty pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
Dodatkowo Pośrednik Pracy będzie wspierał Uczestnika/-czkę projektu pomagając m.in. w:

• swobodnym poruszaniu się po rynku pracy,
• przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
• przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
• zainicjowaniu kontaktu z pracodawcą,

Podczas uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z Pośrednikiem Pracy, każdy Uczestnik/-czka projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdów na zajęcia oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 2 edycje x 3 UP x 6 godzin).


Zgłoszenia do projektu:
Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Realizatora Projektu mieszczącego się w

Prudnicka 29/5, 48-210 Biała

w godz.: 10:00 – 14:00
Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej projektu www.romaniszyn.com.pl
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Do pobrania:

Załącznik_1_Formularz rekrutacyjny_CEiZ

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU_Wybierz lepszą przyszłość!

Oswiadcz-uczestnika-projektu

Deklaracja udziału w projekcie Wybierz lepszą przyszłość