OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno- epidemiologicznych,szpitalach i poradniach leczniczo- zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia,systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych.Program studiów „Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, szczepień ochronnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Poszczególne przedmioty zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Epidemiologia ogólna
 2. Mikrobiologia/Bioterroryzm
 3. Higiena Komunalna
 4. Ekonomia w ochronie zdrowia
 5. Statystyka medyczna
 6. Promocja zdrowia
 7. Zagadnienia prawne w ochronie zdrowia
 8. Epidemiologia chorób niezakaźnych
 9. Epidemiologia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych
 10. Ochrona zdrowia w UE
 11. Organizacja Ochrony zdrowia
 12. Jakość w opiece medycznej
 13. Przepisy BHP
 14. Marketing usług medycznych
 15. Socjologia zdrowia/Demografia
 16. Higiena żywności i żywienia
 17. Szczepień Ochronnych

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017