Romaniszyn
Romaniszyn

Terminarz Szkoleń

Oddział Piła
Oddział Szczecin
Oddział Kalisz
Oddział Gdynia
Oddział Gorzów Wlkp.

Zmiany przepisów w zakresie umów cywilnoprawnych

Informacje ogólne o szkoleniu:

W dniu 17 sierpnia 2016r. została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2016r. wprowadzająca minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi a także wprowadzająca i rozszerzająca kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontrolowania umów cywilnoprawnych.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 280,00 zł netto/osoba (+23% VAT, brutto 356,70 zł)

Cena szkolenia obejmuje: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy

Dla firm finansujących szkolenie ze środków publicznych możliwość zwolnienia z VAT – konieczne jest wypełnienie dodatkowego oświadczenia, które zostanie przesłane po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie.

Karta zgłoszenia na szkolenie

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia dla zleceniobiorców i osób wykonujących umowy o świadczenie usług:
  • „minimalne wynagrodzenie za pracę” a „minimalna stawka godzinowa” – wprowadzenie nowej terminologii wynagrodzenia minimalnego,
  • których zleceniodawców i zleceniobiorców będą obowiązywały nowe przepisy,
  • do których umów cywilnoprawnych będą miały zastosowanie nowe regulacje w zakresie minimalnych stawek godzinowych,
  • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
  • regulacje dotyczące terminów wypłat wynagrodzenia,
  • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • stosowanie nowych regulacji w przypadku, gdy umowa wykonywana jest przez kilka osób lub przez osobę trzecią ( wprowadzenie przez zleceniobiorcy zastępcy),
  • w jaki sposób obliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy,
  • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
  • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług
  • nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli zatrudnienia na umowy cywilnoprawne.
 2. Swoboda zawierania umów cywilnoprawnych – najważniejsza zasada w Kodeksie Cywilnym.
 3. Umowa zlecenia i umowa o pracę jako umowy starannego działania – podobieństwa i różnice.
 4. Jak zawierać umowy zlecenia, aby nie zostały zakwalifikowane jako umowy o pracę – granica między umową zlecenia a umową o pracę.
 5. Prawa i obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
 6. Konstrukcja umowy zlecenia w praktyce:
  • zawieranie umowy zlecenia – kto może zawrzeć umowę zlecenia
  • formy zawarcia umowy zlecenia – wady i zalety różnych rozwiązań
  • jak określić zakres prac do wykonania, aby nie budził zastrzeżeń przy kontroli
  • okres zawarcia umowy – czy umowy zlecenia można zawierać na czas nieokreślony?
  • określanie miejsca i czasu wykonywania usługi – czas pracy zleceniobiorcy
  • zobowiązanie do osobistego wykonywania czynności i wprowadzanie zastępcy
  • zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania zlecenia
  • udzielanie zaliczek na zakupy
  • konstrukcja zapisów dotyczących wynagrodzenia w umowie zlecenia
  • rozwiązywanie i wypowiadanie umów zlecenia – okresy wypowiedzenia i ich bieg
  • wygaśnięcie umowy zlecenia
  • odpowiedzialność zleceniobiorcy za szkody
  • przedawnienie roszczeń
 7. Niebezpieczne zapisy w umowach zlecenia.
 8. Zawieranie umów zlecenia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą – różnice w konstrukcji umowy i rozliczaniu.
 9. Zakaz konkurencji w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług – przykłady.
 10. Podróże „służbowe” zleceniobiorców.
 11. BHP i badania lekarskie osób zatrudnianych na umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług.
 12. Problemy z prawidłowym odprowadzaniem składek ZUS od umów zleceń po zmianach od 2016r.
  • zmiany w pobieraniu składek ZUS w przypadku zbiegu:
   • umowy o pracę z umową/umowami zlecenia
   • kilku umów zlecenia
   • umowy zlecenia z prowadzeniem działalności gospodarczej
   • umowy zlecenia z innymi tytułami do ubezpieczeń (np. praca nakładcza, duchowni, współpraca ze zleceniobiorcą, pobieranie świadczenia szkoleniowego itp.).
  • oskładkowanie umów zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia – sposób rozliczania i sumowanie podstawy.
  • problem dokumentowania opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno- rentowe z innego tytułu w nowym stanie prawnym – jakich dokumentów może żądać płatnik składek od ubezpieczonego i jakie informacje są niezbędne, aby prawidłowo ustalić czy istnieje obowiązek ubezpieczenia:
   • nowe obowiązki zleceniobiorcy/ubezpieczonego,
   • wzór oświadczenia zleceniobiorcy po 1 stycznia 2016r.,
   • wzór zaświadczenia płatnika składek o odprowadzeniu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu umowy zlecenia,
   • wniosek do ZUS o kontrolę prawidłowości naliczenia składek jako nowe uprawnienie płatników składek w związku ze zmianami w oskładkowaniu umów zleceń ( zasady wypełniania formularza ZUS-US-PWS-01, jakie dokumenty warto załączyć do wniosku, termin rozpatrywania wniosku przez ZUS, zakres kontroli, którą na wniosek płatnika przeprowadzi ZUS, obowiązek korekty dokumentów w przypadku błędnego ustalenia podstawy).
 13. Dokumentacja związana z prowadzeniem i rozliczaniem umów zlecenia.
 14. Orzecznictwo sądowe w zakresie umów zlecenia.
 15. Pytania i konsultacje indywidualne dla uczestników szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

Nadchodzące terminy:

Szkolenie Data rozpoczęcia Data zakończenia Kategoria Oddział Wyślij zapytanie

Aktualnie nie ma zaplanowanych szkoleń

Trwa nabór:

Szkolenie Kategoria Oddział Wyślij zapytanie Zadzwoń

Obecnie nie prowadzimy naborów na żadne szkolenie