OPIS STUDIÓW:

Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy szkolni, specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów oraz absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on–line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
 6. Organizacja procesu terapeutycznego
 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
 9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno–psychologicznej
 10. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD) Współczesne kierunki w pedagogice
 11. Wybrane zagadnienia z zakresu korygowania zaburzeń mowy
 12. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi / wzroku i słuchu /
 13. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie
 14. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
 15. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 16. Praca z uczniem zdolnym
 17. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera
 18. Profilaktyka, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
 19. Specyficzne trudności w uczeniu się –dysortografia, dysgrafia -diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych.
 20. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki -diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 21. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodziną
 22. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego
 23. Technologia informacyjna w pracy terapeutycznej
 24. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej
 25. Arteterapia
 26. Praktyka zawodowa.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

podanie na studia podyplomowe
Umowa – studia podyplomowe 2016/2017